Vabiola

Privacybeleid

Deze website vabiola.org is uitsluitend bestemd voor gebruik door de werknemers en gekozen vertegenwoordigers van de CMA Auvergne-Rhône-Alpes in het kader van hun arbeidsovereenkomst met de CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

In het kader van de website vabiola.org is de CMA Auvergne-Rhône-Alpes verplicht de persoonsgegevens van de gemachtigden en verkozenen van het netwerk van kamers van koophandel en ambachten te verwerken.

1 – Toepassingsgebied

Het privacybeleid heeft betrekking op elke persoon verbonden aan de Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes die toegang heeft tot de site (platform) in zijn hoedanigheid van agent of verkozen vertegenwoordiger van het netwerk van kamers van koophandel en ambachten.

De gebruikers van deze site kunnen aan de site-editor persoonsgegevens over hen meedelen door gebruik te maken van de verschillende verzamelmedia, -instrumenten en -diensten die hun op de site ter beschikking worden gesteld:

 • Informatieverzamelingsformulier,
 • Cookies;

2 – Identiteit en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

De persoon die belast is met de verwerking :
Mr. President
Voorzitter van de Kamer van Ambachten van de regio Auvergne-Rhône-Alpes
10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon

3 – Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De Chambre de Métiers et de l’Artisanat van de Région Auvergne-Rhône-Alpes heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die tot taak heeft de naleving van de gegevensverwerking te waarborgen en toe te zien op de uitoefening van uw rechten; deze functionaris kan worden gecontacteerd op

 • Per e-mail aan het volgende adres: dpo@cma-auvergnerhonealpes.fr
 • Per post naar : Délégué à la protection des données – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes – 10 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon.

4 – Doel van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website vabiola.org wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden

 • beheer en administratie van het platform
 • verspreiding van nieuwsbrieven
 • verspreiding van nieuwsfeeds
 • verspreiding van interne berichten
 • productie van statistieken over het publiek en het gebruik van de site

Deze lijst is niet uitputtend.

De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op het belang dat wij nastreven, namelijk het intern verstrekken van informatie met betrekking tot de activiteit en de werking van de CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

De informatie die door de gebruiker via de op de site beschikbare formulieren wordt meegedeeld, is uitsluitend bestemd voor inhoudelijk beheer met het oog op publicatie op de site vabiola.org. Het verplichte karakter van de informatie wordt aangegeven met een asterisk. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan de uitgever uw verzoek niet verwerken en kunt u het hulpmiddel niet gebruiken.

Bovendien zijn de op de site aanwezige cookies bedoeld om de goede werking en de verbetering van de site mogelijk te maken, alsook om anomalieën op te sporen en het publiek van de site te meten.

Wij informeren u dat de website vabiola.org in de loop van de tijd zal veranderen. Indien nieuwe functies de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen die niet verenigbaar zijn met de bovengenoemde doeleinden, zal dit privacybeleid worden bijgewerkt en zult u daarvan in kennis worden gesteld.

De persoonsgegevens die op deze site worden verzameld, zijn: naam, voornaam, beroepsactiviteit, woonplaats.

5 – Cookies en volgen van activiteiten

Cookies zijn tekstbestanden die op uw terminal worden opgeslagen en worden gebruikt om persoonlijke en technische gegevens met betrekking tot de navigatie op de website te registreren. Cookies kunnen tijdelijk of permanent zijn.

De website maakt gebruik van cookies of andere technologieën die uw persoonsgegevens kunnen verzamelen of opslaan. Cookies worden gebruikt om :

 • om de gebruikerservaring te verbeteren, met name door uw verbindingsterminal te herkennen
 • Analyseren van verkeer en gegevens op de vabiola.org website, met het oog op :
  • Om het publiek van de website te meten en zo de gebruikerservaring te verbeteren,
  • Om te begrijpen hoe u deze site gebruikt, teneinde de functionaliteit en de prestaties te verbeteren.

De activiteit wordt opgevolgd door de afdeling Merk en Communicatie van de CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

Het gebruik van cookies is beperkt tot de strikte technische vereisten; u kunt uw browser op elk moment configureren om cookies systematisch te controleren.

6 – Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan :

 • De CMA Auvergne-Rhône-Alpes voor het beheer en onderhoud van de website
 • De onderaannemers van de CMA Auvergne-Rhône-Alpes die betrokken zijn bij de hosting, het beheer en het onderhoud van de website

7 – Duur van de bewaring van gegevens

De persoonsgegevens van internetgebruikers worden bewaard en verwerkt gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor zij zijn bestemd en gedurende de maximumperioden die in dit beleid inzake gegevensbescherming worden vermeld:

 • 12 maanden vanaf het moment dat de cookies op de apparatuur van de gebruiker worden geplaatst;
 • 6 maanden voor gegevens uit contactformulieren;

Beschikbaarheid van de website: duur van uw lidmaatschap.

8 – Uw rechten

U hebt het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid van persoonsgegevens, verzet en beperking van de verwerking, zoals bepaald in de RGPD die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

De in dit lid bedoelde rechten kunnen worden uitgeoefend bij de DPO van de CMA Auvergne-Rhône-Alpes dpo@cma-auvergnerhonealpes.fr, door middel van een schriftelijk verzoek dat vergezeld gaat van een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterkant, zwart-wit).

Indien de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL door een bezoek te brengen aan haar website (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) of door een brief te sturen naar het volgende adres CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

Nationale Bijeenkomst van Kunstjuweliers. Vertegenwoordiging van de werkgroep Ambachten.
Het netwerk wordt geconsolideerd met de oprichting van verkoopruimtes die de lokale knowhow bevorderen.
We organiseren ons steeds beter; Wij innoveren ook!

12:13 – 22-01-21

Laguiole

Innovatie, netwerk

reseaudesbijoutiers.fr

Tom ABORI

CMA AURA-gemeenschap